Vēsture

2024. gadā skolas bibliotēka  atzīmē – 75.

Latvijas valsts arhīva izziņā teikts, ka ar 1949.gada 1. septembri tiek nozīmēta skolas bibliotēkas pārzine. Grāmatu uzskaite sākta 1954./55.m.g.

Sākotnēji Viļakas vidusskolas bibliotēka atradās vienā no Garnizona ēkām Skolas ielā – 6, un tikai 70 –tajos  gados pārcēlās uz skolas  ēkas 1.stāvu. 

No  1996./97. m. g. līdz 2023. gada 31.augustam skola un bibliotēka iegūst Valsts ģimnāzijas statusu. Tiek iekārtota lasītava, vēlāk arī mācību grāmatu abonements.

No 1955. līdz 1987. gadam Viļakas vidusskolas  bibliotēkā strādā Zinaīda Dupuže; Virgīnija Riekstiņa no 1987. līdz 2022.adam, 2003.gadā darbu sāk lasītavas bibliotekāre Rutta Jeromāne, tag. Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja. No 2022.gada bibliotekāre Ilze Šaicāne.

2010.gadā iekļaujamies Vienotajā Bibliotēku Informācijas Sistēmā  SKOLU ALISE.

Skolas bibliotēka piedalās: kultūrizglītojošajos projektos, pasākumos, lasītavas telpās notiek konferences, konkursi, tikšanās, lektoriji, Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, metodiskās dienas, tālākizglītības kursi.

Mērķi un uzdevumi

Viļakas vidusskolas bibliotēka ( turpmāk – VV bibliotēka) Viļakas Valsts ģimnāzijas struktūrvienība. 

VV bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bibliotēku likums, VV nolikums un VV bibliotēkas kārtība. 

VV bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestāžu licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

 VV bibliotēkas galvenie uzdevumi:

1. Vienotā Valsts Bibliotēku Informācijas Sistēmā „SKOLU ALISE”  elektroniski skolas krājuma pārvaldība, datu apstrāde, lasītāju automatizētā apkalpošana.

2. Attīstīt lietotāju informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes, lasīšanas kompetences, īstenojot lasīšanas veicināšanas programmu 1.-9.klasēm.

3. Sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā.

Bibliotēkas pakalpojumi

Bibliotēkas struktūra:

 • Mācību grāmatu abonements ( mācību grāmatas – 3880 eks.) 
 • Daiļliteratūras, nozaru un uzziņu literatūras abonements( pamatfonds 01.01.2016.-  7290 eks.)
 • Laikraksti un žurnāli
 • Lasītājvietu skaits: 10

Bibliotēka piedāvā:

 • Palīdzību sagatavoties mācību stundām, olimpiādēm, konkursiem – izmantojot bibliotēkas resursus.
 • Informatīvo un metodisko palīdzību zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.
 • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus.
 • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu.
 • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā.
 • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām. 
 • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru, diskutējot ar laikabiedriem.

Bibliotēkas abonementā lietotāju apkalpošana

Bibliotekāre – Ilze Šaicāne